Announcement I

  AVISU

PROLONGA BA VAGA KONKURSU INTERNU

Atu informa ba Kandidatu sira katak iha mudansa ba Rekezitus Espesifiku husi Termu Referencia hanesan tuir mai ne'e :

1. PPC/118/2019

2. PPC/119/2019

3. PPC/123/2019

4. PPC/127/2019

5. PPC/125/2019

6. 124/124/2019

Mudansa iha Rekezitus Espesifiku neé iha parte ida koalia temi esperencia iha '" Aviacao Sivil "' halakon tia haktuir ba Decreto Lei No. 34/2008, loron 27 fulan Agostu iha nia Artigo 7.o nebe mak koalia konaba Konkurso Internu '' konkurso internu maka konkursu ida nebe nakloke ba funsionario publiku hotu-hotu, indenpendente nia serviso ga organismo nebe mak nia partense ba no iha objectivu ba promosaun pessoal nian."' 

Mudansa hirak ne'e la fo implikasaun ba sira nebe hatama ona sira nia dokumento kandidatura iha Termos Referensia antigo tamba konsidera valido nafatin.

Ho mudansa ba konteudu Termos Referensia ida nebe mak, Painel Juri deside ESTENDE TAN PRAZO ba submisaun dokumentos kandidatus Konkurso Publiku ba Loron 5, hahu husi loron 21 toó loron 27 Fulan Novembro tinan 2019.

 

Konkursu Publiko            : 11 de Novembro 2019 ate 25 de Novembro 2019 (10 Dias).

Detailhu ba Vagas maka hanesan tuir mai ne’e :

 

POSISAUN

NUMERU REFERENCIA

NUMERU VAGA

TIPO KONKURSO

Diretor Seguranca Operasional

No Ref PPC/114/2019

1

Publiko

Diretor Infraestruturas Aeroportuarias

No Ref PPC/115/2019

1

Publiko

Diretor Navegasaun Aerea

No Ref PPC/116/2019

1

Internu

Diretor Facilitasaun Seguranca

No Ref PPC/1172019

1

Internu

Diretor Administrasaun e Financas

No Ref PPC/118/2019

1

Internu

Diretor Licenciamento e Acesso Mercado

No Ref PPC/119/2019

1

Internu

Total Vagas ba Diretores

6

 

Chefe Departemento Operasaun Voo

No Ref PPC/120/2019

1

Publiko

Chefe Departemento Kualidade

No Ref PPC/121/2019

1

Publiko

Chefe Departemento Navegasaun Area Informasaun Aeronautika

No Ref PPC/122/2019

1

Internu

Chefe Departemento Financas

No Ref PPC/123/2019

1

Internu

Chefe Departemento Administrasaun no Recurso Humanos

No Ref PPC/124/2019

1

Internu

Chefe Departemento Desenvolvimento Estratejiko Informasaun no Komunikasaun

No Ref PPC/125/2019

1

Internu

Chefe Departementu Lisensasiemento ba Empresas

No Ref PPC/126/2019

1

Publiko

Chefe Departemento Estatika no Analise e Economia

No Ref PPC/127/2019

1

Internu

Total Vagas ba Chefe Departemento

8

 


Informasaun klaru bele hakaat ba kuadru avisu Autoridade Aviasaun Sivil, Ministeiru Transporte no Komunikasaun Kaikoli Dili, no kuadru avisu Funsaun Publiku Matadoru Dili.

Announcement

News

President AACTL visit Synedy Australia

Job Opportunities

Procurement